Huisreglement

Artikel 1

Het tennisseizoen: De buitenterreinen zijn beschikbaar vanaf 15 april tot 1 oktober van een kalenderjaar. De overdekte binnenterreinen zijn beschikbaar na het einde van het winterseizoen, doch de aanvang van het winterseizoen zal slechts gebeuren na 25 september en eindigen ten laatste op 1 mei van het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 2

Toegankelijkheid terreinen: Weekdagen + zaterdag van 10 tot 24 uur. Zon – en feestdagen van 9 tot 24 uur. Tijdens de openingsuren verplicht de VZW Indoor tennis zich tot het openhouden van een cafetaria en kleedkamers met wasgelegenheid.

Artikel 3

Men kan als actief lid van de VZW Tennisclub “De Vrijheid” beschikken over de desbetreffende terreinen nadat alle administratieve en financiële regelingen met de club in orde zijn gebracht. Ieder lid ontvangt een V.T.V. – Lidkaart die op vraag van ieder bestuurslid getoond dient te worden. Hierdoor is ieder V.T.V. spelend lid automatisch verzekerd tegen gebeurtelijke ongevallen. De polis hiervan kan men aanvragen bij het bestuur.

Artikel 4

De bijdrage voor het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van VZW Tennisclub “De Vrijheid”. Het lidgeld dient betaald te worden voor 15 april, d.i. voor aanvang van het zomerseizoen. De leden die hun lidgeld voor deze datum nog niet betaald hebben of hun lidmaatschap niet vernieuwd hebben, worden zonder verhaal geschrapt.

Artikel 5

Het bestuur van VZW Tennisclub “De Vrijheid” beslist jaarlijks over het maximum aantal leden.

Artikel 6

Het bestuur van TC De Vrijheid, en enkel het bestuur, heeft het recht een kopie van de ledenlijst te verstrekken aan derden

Artikel 7

Het is de leden verboden:
 • Met geribde pantoffels te spelen op de buiten – en binnenterreinen.
 • Wijzigingen aan de terreinen of de afbakening ervan aan te brengen
 • Over de netten te springen
 • Buiten te spelen bij regen of wanneer de terreinen wegens bepaalde omstandigheden nietbespeelbaar zijn. De beslissing berust bij de terreinverantwoordelijke (= VZW Indoor Tennis)
 • Huisdieren mee te nemen in het tenniscomplex

Artikel 8

Tenniskledij is verplicht.

Artikel 9

Ieder lid is verplicht voor de afloop van de speelduur het gebruikte terrein (zowel binnen als buiten) te slepen met de daartoe voorziene middelen.

Artikel 10

Indien noodzakelijk heeft het onderhoud van de terreinen strikte voorrang op reservaties.

Artikel 11

Als lid van VZW tennisclub “De Vrijheid” vrijwaart men goederen of installaties in geval van ongeval, brand of diefstal.

Artikel 12

Het reserveringssysteem (per computer) voor de vier beschikbare terreinen:
 • Reserveren kan dag en nacht via internet.
 • Wijzigingen in verband met een vaste reservering dienen minstens 24 uren ervoor doorgegeven te worden.
 • Bij slechte weersomstandigheden en indien er maximum één binnenterre in vrij is, heeft het buitenterrein 1 voorrang.-
 • Vrije reservatie op dezelfde dag en maximum drie uren op voorhand.
 • Bij zowel vaste als vrije reservatie is elk lid verplicht twee namen of hun reserveringsnummer door te geven.
 • Kinderen tot 16 jaar kunn en tennissen tot 18 uur en niet later, tenzij geen reservaties zijn vastgelegd en/of de terreinen vrij zijn.
 • Opgelet: tornooien en/of activiteiten ingericht door de club hebben steeds voorrang.

Artikel 13

Elk lid mag maximum drie keer per jaar een gastspel er tegen betaling uitnodigen. Let op: Volwassen gastspelers betalen 5 euro per keer, jeugdspelers betalen 3 euro per keer.

Artikel 14

De VZW tennisclub “De Vrijheid” is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies, beschadigingen of gebeurtelijke ongevallen.

Artikel 15

De bestuursleden en terreinverantwoordelijken zullen waken over de naleving van dit huishoudelijk reglement. Overtredingen kunnen leiden tot tuchtmaatregelen zoals in volgorde van ernst: mondelinge vermaning, onmiddellijke verwijdering van het terrein, schriftelijke vermaning, tijdelijke schorsing en uitsluiting. Het bestuur spreekt na horing een sanctie uit. De mondelinge vermaning en verwijdering van het terrein vallen onder de bevoegdheid van elk bestuurslid en de terreinverantwoordelijke.

Artikel 16

Bij clubontmoetingen moeten alle leden van tennisclub “De Vrijheid” de mogelijkheid krijgen om deel te nemen. Let op: clubontmoetingen moeten vooraf schriftelijk aangevraagd worden aan het bestuur.

Artikel 17

De ledenlijst wordt afgesloten op 15 augustus van het lopende zomerseizoen. Na 15 augustus kunnen geen nieuwe leden meer worden aangenomen. Hij of zij die na 1 augustus nog lid willen worden betalen 50% van het normaal geldende lidgeld

Artikel 18

Dit reglement kan te allen tijde aangepast worden door het bestuur.

Artikel 19

Door lid te worden van VZW tennisclub “De Vrijheid” verklaard men zich eens met dit huishoudelijk reglement.
Goedgekeurd door het bestuur op 01-02-2007.
Tennis huishoudelijk reglement